BSSH. Bulgarian Society for Surgery of the Hand
Други курсове:


• Ежегоден курс по хирургия на ръката и реконструктивна хирургия в Университетска болница в Мюнхен - Ludwig-Maximilian Universitat, Handchirurgie klinik


СЕРТИФИКАТ по хирургия на ръката се издава при:

1. Наличие на специалност по ортопедия и травматология - диплома
2. Изкаран курс по хирургия на ръката - свидетелство
3. Положен изпит

Документи се подават в СДО към МУ-София, ет. ХІІ, стая 21
к
ВАЖНО!
Във връзка със сертифицирането на дейностите в областта на хирургията на ръката, периодично се организира 30-дневен курс (по 1 работна седмица месечно в продължение на 6 месеца). Курсът включва лекции от водещи специалисти в тази област, участие в оперативни интервенции и демонстрация на оперативни методи на кадавър.  Целта на курса е всяка областна болница да разполага с поне един оторизиран пътеконосител за съответната оперативна процедура. Курсът започва през януари 2019г. За записване - mkateff@mail.bg, nikk_simeonov@abv.bg

Цената на курса е 600 лева. За записване и повече информация:

СДО към МУ-София, ет. ХІІ, стая 21; 
Национален център по хигиена   

Надежда Г. Панайотова

Телефон: 9152 162; 
План за лекциите на курса през 2019 г.
Европейска диплома по хирургия на ръката